• Tereny inwestycyjne Sosnowiec

  Teren inwestycyjny o powierzchni nominalnej 200ha położony w Sosnowcu, skomunikowany bezpośrednio z drogą ekspresową S-1 oraz liniami kolejowymi CTL Maczki-Bór S.A., połączonymi z Polskimi Liniami Kolejowymi. Transakcja z inwestorem obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu.

  Pozostała do sprzedaży powierzchnia  : 10 ha.

  Teren zrekultywowany technicznie. Działki przeznaczone na srzedaż bez obciążeń infrastrukturą naziemną, podziemną oraz napowietrzną. Geotechnika gruntu do zbadania przez inwestora dla jego indywidualnych wymagań budowlanych. Teren uzbrojony w energię elektryczną (stacja rozdzielcza 20kV), kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodę pitną, wodę przemysłową i gaz. Skomunikowany bezpośrednio z drogą ekspresową S-1 oraz drogami lokalnymi (poprzez ulicę Innowacyjną i Kujawską).

 • Geneza powstania terenu:

  Teren powstał na skutek rekultywacji technicznej odkrywkowej kopalni piasku kwarcowego (wypełnienie). Podstawowym kruszywem rekultywacyjnym były tu kruszywa naturalne z wydobycia węgla kamiennego. 

  Przeznaczenie terenu:

  Dla przedmiotowego terenu uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który definiuje obszar jako strefę pod zabudowę przemysłową i usługową (PU) z infrastrukturą logistyczną drogową i kolejową. Szczególowe uwarunkowania i zapisy Planu do pobrania w zakłądce "do pobrania"

  Dyspozycja do sprzedaży:

  Teren przeznaczony do sprzedaży.
  Teren objęty ofertowaniem.