• Mysłowice - Brzezinka

  Nieruchomość położona w Mysłowicach w obrębie Brzezinka , przy punkcie poboru opłat za przejazd autostradą A-4.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do dzierżawy lub sprzedaży .

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z 11 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 13 0735 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość, położona przy autostradzie A-4 nie tworzy jednolitego obszaru.

 • Przeznaczenie terenu

  Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego ale zostało dla niej określone studium .Przeznaczenie w studium G.48.U/ZU- tereny usług z zielenią urządzoną, M.2.PU -tereny produkcyjno-usługowe.W ewidencji gruntów działki posiadają oznaczenie Lz (tereny zadrzewione i zakrzewione) oraz Ba (tereny przemysłowe). W księdze wieczystej sposób korzystania został określony jako: tereny przemysłowe oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".