• Mysłowice - Dziećkowice

  Nieruchomość położona w Mysłowicach w obrębie Dziećkowice , okolice ulicy Długiej.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do dzierżawy lub sprzedaży.

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się ze 113 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 50324 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość położona jest wzdłuż koryta rzeki Przemszy, po zlikwidowanym torze kolejowym. Działki nie tworzą w całości jednolitego obszaru i  nie posiadają dostępu do drogi. 

 • Przeznaczenie terenu:

  Powyższa nieruchomość posiada plan zagospodarowania przestrzennego ,,Dziećkowice”. Przeznaczenie w planie :     

  Z I – tereny zieleni wysokiej – lasy i zadrzewienia(pow. 2 048m²);

  Z II – tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych ( pow.33 130m²);                

  MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej ( pow.1 618m²); 

  K – tereny komunikacji drogowej(L)-droga lokalna(pow.11 795m²); 

  K – tereny komunikacji drogowej(G) -droga główna( pow.1 733m²).  

  W ewidencji gruntów powyższe działki posiadają oznaczenie Tk (tereny kolei). W księdze wieczystej sposób korzystania został określony jako tereny kolejowe.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".